Xuân Lai Chẩm Tinh Hà – Cry Me A River of Stars ()


 

Thẩm phán mới Tao Jun Ran cần được tiếp cận thuyền tranh của A Fan để điều tra một vụ án lạnh. Về phần mình, A Fan tìm cách thu phục thẩm phán. Khi họ trở nên thân thiết hơn, cả hai đều không tiết lộ ý định thực sự của anh ấy.

Mở rộng