Được giao nhiệm vụ từ TV sang đài phát thanh, một mỏ neo thất vọng nhìn thấy cả nguy hiểm và cơ hội khi anh ta nhận được các cuộc gọi đe dọa trên sóng.

Mở rộng