Sếp Trùm – Like a Boss ()


 

Hai người bạn với những lý tưởng rất khác nhau bắt đầu một công ty làm đẹp cùng nhau. Một là thực tế hơn trong khi người kia muốn kiếm được tài sản của cô ấy và sống một lối sống xa hoa.

Mở rộng