Ngũ Độn Nhẫn Thuật – Five Elements Ninjas ()


 

Một võ sĩ trẻ tìm cách trả thù Ninja, người đã giết anh em và giáo viên võ thuật của anh ta. Anh ta tìm sự giúp đỡ dưới hình thức một giáo viên mới (người biết Ninjitsu) và những người anh em mới. Cùng với nhau…

Mở rộng