NCT WORLD 2.0 – NCT WORLD 2.0 ()


 

“NCT WORLD 2.0” của Mnet là chương trình thực tế đầu tiên có sự tham gia của tất cả 23 thành viên, bao gồm cả những người mới bổ sung Shotaro và Sungchan. Chương trình sẽ dựa trên khái niệm về đa vũ trụ, có nhiều chiều.

Mở rộng