Năm 1921 – 1921 ()


 

Kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và biên niên sử Cách mạng Trung Quốc. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1921, phản ánh lịch sử ban đầu của Đảng Cộng sản trong thời kỳ hỗn loạn, xem xét lòng nhiệt thành và ý chí phấn đấu của các nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc đối với sự đi lên của người dân Trung Quốc.

Mở rộng