Hoạt Động Ngoại Khoá – Extracurricular ()


 

Đó là một câu chuyện về những học sinh trung học bị vướng vào một loạt các xung đột và sự kiện thách thức các giá trị và đạo đức của con người.

Mở rộng