Giờ Săn Đã Điểm – Time to Hunt ()


 

Trong tương lai gần, một cuộc khủng hoảng tài chính sẽ ập đến Hàn Quốc và khu ổ chuột phát sinh. Từ những khu vực đó, một nhóm thanh niên phạm tội để sống sót.

Mở rộng