Đôi Mắt Của Tammy Faye – The Eyes of Tammy Faye ()


 

Một cái nhìn thân mật về sự thăng trầm và cứu chuộc phi thường của nhà truyền tin Tammy Faye Bakker.

Mở rộng