Cuộc Mở Rộng (Phần 5) – The Expanse (Season 5) ()


 

Vào thế kỷ 24, một nhóm phản anh hùng khác nhau làm sáng tỏ một âm mưu rộng lớn đe dọa tình trạng mong manh của Hệ Mặt trời trong Chiến tranh Lạnh.

Mở rộng